Autor Zpráva
Petr ZZZ
Profil
ČESKY:
Nabízím drahé, ovšem vysoce kvalitní překlady z češtiny do němčiny a naopak. Moje cena odpovídá kvalitě: perfektní gramatika i pravopis, vytříbený sloh, pečlivá práce, oba jazyky ovládám na stejně vysoké úrovni. Čeština je moje mateřština, mnoho let žiji v Rakousku. Pečlivě a úspěšně se snažím vyvarovat germanismů v českých a bohemismů v německých textech. Moje překlady jsou přesné, nejsou však doslovné, pokud by to mělo jít na úkor jazykové kvality. Příklad praktického uplatnění citu pro jazyk, aniž by se to odrazilo na smyslu obsahu:

Překlad plynulého textu hodnotné předlohy = Übersetzung von Fließtext in hochwertigen Vorlagen
Zde má poslední substantivum (předloha, Vorlage) v české verzi jednotné, v německé variantě množné číslo, protože v češtině zde působí lépe singulár, v němčině plurál. "Hochwertig" je přeloženo jako "hodnotný" ("wertig"), protože by v tomto případě doslovný překlad působil přehnaně.

Reference:
Čeština: Moje příspěvky ve zdejší diskusi.
Němčina: Můj web www.zabra.at a moje publikace (některé jsou k dispozici i jako pdf).

Moji znalost němčiny nechť ilustruje též následující perlička: Německý kolega, který si na setkání entomologů náhodou vyslechl můj rozhovor s Čechem, chtěl vědět, kde jsem se naučil tak dobře česky. Když jsem mu vysvětlil, že čeština je moje mateřština, chvíli mu trvalo, než se zorientoval.

Kromě perfektní znalosti obou jazyků ovládám HTML a CSS na takové úrovni, abych byl schopen psát překlad rovnou do kódu.

Případné zkratky po překladu zkrátím nebo vypíšu podle přání klienta, účtuji však v každém případě podle jejich vypsané (nezkrácené) podoby. Mezeru počítám jako znak. Cena je v neposlední řadě závislá na typu a kvalitě originálu a začíná u plynulého textu hodnotné předlohy od EUR 0,02 za každý znak originálu. Vím, že je to sviňsky drahé, ale kvalita má svou cenu.

Vyhrazuji si právo bez udání důvodů nepřijmout zakázky. Prosím uveďte na sebe ověřitelné kontaktní údaje. Prosím neposílejte mi e-mailem soubory v přílohách. Zkopírujte místo toho text, který se má překládat, přímo do textu Vaší zprávy. V případě formátu HTML uveďte pouze URL stránky, kterou byste chtěli přeložit. Cenovou nabídku na překlad konkrétního textu Vám zašlu zdarma.

Kontakt: Petr.Zabrans[#]aon.at (prosím doplňte si "ky" na konci příjmení a místo závorek s dvojkřížkem zavináč). Poštovní adresu najdete na mém webu zde.

Těším se na Vaše zakázky!

DEUTSCH:
Biete teuere, aber hochwertige Übersetzungen aus dem Tschechischen ins Deutsche und umgekehrt an. Mein Preis entspricht der Qualität: perfekte Grammatik und Rechtschreibung, erlesener Stil, sorgfältige Arbeit; beide Sprachen beherrsche ich auf gleich hohem Niveau. Tschechisch ist meine Muttersprache, seit vielen Jahren lebe ich in Österreich. Sorgfältig und erfolgreich suche ich Germanismen in tschechischen und Bohemismen in deutschen Texten zu vermeiden. Meine Übersetzungen sind genau, aber dann nicht wörtlich, wenn es auf Kosten der sprachlichen Qualität gehen sollte. Beispiel für die praktische Anwendung von Sprachgefühl, ohne Beeinträchtigung der inhaltlichen Richtigkeit:

Překlad plynulého textu hodnotné předlohy = Übersetzung von Fließtext in hochwertigen Vorlagen
Hier ist das letzte Substantiv (předloha, Vorlage) in der tschechischen Version in Einzahl, in der deutschen Variante in Mehrzahl, weil hier in Tschechisch der Singular, in Deutsch der Plural besser wirkt. "Hochwertig" wurde mit "hodnotný" ("wertig") übersetzt, weil im vorliegenden Fall eine wörtliche Übersetzung überspitzt wirken würde.

Qualifikationsnachweise:
Tschechisch: Meine Beiträge in diesem Diskussionsforum.
Deutsch: Meine Internetpräsenz www.zabra.at und meine Publikationen (teilweise auch als pdf verfügbar).

Meine Kenntnis des Deutschen möge auch mit der folgenden Anekdote illustriert werden: Ein deutscher Kollege, der auf einer Entomologentagung Zeuge meines Gesprächs mit einem Tschechen geworden war, wollte wissen, wo ich so gut tschechisch gelernt habe. Als ich erklärt habe, Tschechisch sei meine Muttersprache, hat er etwas Zeit gebraucht, um sich zu orientieren.

Außer perfekter Kenntnis beider Sprachen beherrsche ich HTML und CSS auf einem Niveau, welches es mir erlaubt, Übersetzungen gleich in den Code zu schreiben.

Allfällige Abkürzungen werden nach der Übersetzung auf Wunsch entweder abgekürzt oder ausgeschrieben wiedergegeben, auf jeden Fall jedoch nach ihrer ausgeschriebenen (nicht abgekürzten) Version verrechnet. Zwischenräume gelten als Zeichen. Der Preis hängt nicht zuletzt von Art und Qualität des Originals ab und beginnt bei Fließtext in hochwertigen Vorlagen bei EUR 0,02 je Zeichen des Originals. Ich weiß, es ist saumäßig teuer, aber Qualität hat ihren Preis.

Ich behalte mir vor, ohne Angabe von Gründen, Aufträge nicht anzunehmen. Bitte geben Sie mir überprüfbare Kontaktdaten bekannt. Bitte senden Sie mir per e-Mail keine Dateianhänge. Kopieren Sie statt dessen den zu übersetzenden Text direkt in Ihre e-Mail. Bei HTML-Format geben Sie nur die URL-Adresse der Seite an, die Sie übersetzen lassen möchten. Kostenvoranschläge für konkrete Texte sende ich Ihnen gratis zu.

Kontakt: Petr.Zabrans[#]aon.at (bitte ergänzen Sie "ky" am Ende des Familiennamens und den "Klammeraffen" anstelle der Klammern mit Rautenzeichen). Meine Postadresse finden Sie auf meinen Internetseiten hier.

Ich freue mich auf Ihre Aufträge!

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Podělte se prosím o své zkušenosti s touto kategorií Věnujte pozornost pravidlům. Zejména:
• Máte-li zájem o tuto nabídku/poptávku, využijte uvedený kontakt, nepište do diskuse.
• Držte se tématu.
  • Nepoučujte.

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0