Autor Zpráva
Anonymní
Profil *
Ahoj,

chtěl bych se zeptat - chtěl bych si nechat vytvořit webdesign od začínajícího grafika, ten ale ještě nemá ŽL. Je možné to udělat i na nějakou jinou smlouvu (já sice mám ŽL, ale nemohu zaměstnávat), klidně třeba jako soukromá osoba soukromé osobě, ale zajímalo by mě to z pohledu autorského zákona - jestli jde něco takového sehnat? (nějaký převod práv, nebo tak něco)
Martin Sladeček
Profil
Smlouva o dílo
Anonymní
Profil *
ale jde to i jako soukromá osoba mezi soukromou osobou? resp. bude on muset případný příjem (který bude nízký - zatím je bez referencí) nějak danit?
Anonymní
Profil *
a je nějaké riziko, pokud bychom to udělali beze smlouvy? (myslím z hlediska autorského zákona)
Afrod
Profil
záleží taky na dohodě. Ale já bych to udělal taky na smlouvu o dílo nebo jako brigádu na určitej počet hodin a vy by jste mu podepsal nějakej papír, kterej by byl o tom co Vám prodal a tak
Anonymní
Profil *
děkuju za odpověď. zajímalo by mě ještě, zda pokud v případě, že on nic nevyžaduje, je z mé strany nutné (vhodné) o tom sepisovat nějakou smlouvu (pomineme-li riziko, že bych já, jako zadavatel nezaplatil) ...
Martin Sladeček
Profil
No pokud on web dodá a sám nehce žádnou smlouvu, tak myslím, že dělá chybu, ale z Vaší strany je zbytečné něco sepisovat
Afrod
Profil
Smlouva o dílo
Pan(í): .….….….… (dále jen „zhotovující“)
Narozen(a): .….….….…
bytem: .….….….…
R. Č. .….….….…
a
Pan(í): .….….….… (dále jen „objednávající“)
Narozen(a): .….….….…
bytem: .….….….…
R. Č. .….….….…

uzavírají dle § 631 a následujících Občanského zákoníku smlouvu o dílo

1.Předmět plnění a doba Zhotovující se zavazuje, že pro objednávajícího provede ………………………………………………………. (dále jen"předmět plnění)Termín provedení předmětu plnění je stanoven od….…. do….….. . Předmět plnění lze dokončit i před tímto termínem. Dokončením předmětu plnění se rozumí jeho předání, představení funkčnosti a práci na případném odstraněním vad v součinnosti s Objednávajícím.
2.Cena a platební podmínky Cena za provedení prací dle bodu I. této smlouvy je stanovena ve výši …………,– Kč (slovy ……………………………… Kč). Cena uvedená v tomto článku zahrnuje všechny potřebné dílčí práce, materiály a výrobky, které potřebuje zhotovující k zhotovení předmětu plnění.
3.Odpovědnost za vady Zhotovující odpovídá za nesrovnalosti, vady a škody na předmětu plnění v okamžiku předávání práv na objednávajícího. Objednávající prohlédne předávaný předmět plnění ihned při předání a bez jakéhokoliv odkladu bude zhotovujícího o případných vadách informovat. Při předání pokud se objevila zjevná vada na předmětu plnění, je zhotovující povinen na vlastní náklady tuto zjevnou vadu opravit a v dohodnutém termínu opravený předmět plnění objednávajícímu distribuovat. Další vady a opravy se v budoucnosti řídí záručními podmínkami. Objednávající a zhotovující se dohodli, že pro případ odstoupení kteréhokoliv z nich od této smlouvy proto, že zhotovující nedodal předmět plnění tak, jak byl povinen nebo objednávající řádně doručený předmět plnění nepřevzal, vzniká druhé straně nárok na náhradu škody v plné výši.
4.Závěrečná ujednání Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení předmětu plnění dle bodu I této smlouvy. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou stranu, přitom každé vyhotovení této smlouvy má platnost originálu. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují výše uvedení, objednávající a zhotovující, své vlastnoruční podpisy.
Datum a místo: .….….….….….….….….….….….….….…
Podpisy: …………………………………………………………………………………………
Anonymní
Profil *
děkuju za odpovědi!

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Podělte se prosím o své zkušenosti s touto kategorií Věnujte pozornost pravidlům. Zejména:
• Máte-li zájem o tuto nabídku/poptávku, využijte uvedený kontakt, nepište do diskuse.
• Držte se tématu.
  • Nepoučujte.

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0