Autor Zpráva
Jan Tvrdík
Profil
V DB mám několik tabulek, které jsou vzájemně provázané přes cizí klíče. Ty zajišťují integritu nově přidaných dat, ale protože při importu dat se volá SET foreign_key_checks = 0;, může dojít k porušení integrity.

Existuje nějaký jiný způsob, jak provést kontrolu integrity než dropnout ten původní klíč a zkusit ho vytvořit znova?
Kajman_
Profil *
Třeba půjde podívat se např. přes information scheme na seznam klíčů a pak si z toho vygenerovat selecty, které vypíší nevalidní hodnoty.
Jan Tvrdík
Profil
Díky za tip. Ped mi na Nette Jabber Room poradil šikovnou proceduru, která to celé krásně automatizuje (automaticky pokládá SQL dotazy, které vyhledávají nevalidní hodnoty).
Jan Tvrdík
Profil
Odkaz umřel, proceduru lze stále vytáhnout z internetového archivu. Pro jistotu ji zkopíruji i sem:

delimiter //

drop procedure if exists p_check_fk_constraint_violations
//

create procedure p_check_fk_constraint_violations(
  p_schema_name_pattern   varchar(64)
,  p_table_name_pattern    varchar(64)
)
reads sql data
sql security invoker
comment 'Finds violated Foreign Key Constaints.'
begin
  -- current schema name
  declare v_schema_name varchar(64) 
    default coalesce(p_schema_name_pattern,'%');
  -- current table name
  declare v_table_name varchar(64)
    default coalesce(p_table_name_pattern,'%');
  -- current foreign key constraint name
  declare v_constraint_name varchar(64);
  -- SQL SELECT-expression that retrieves the violating set
  declare v_statement_text text;
  -- number of foreign key constraints checked so far
  declare v_count_constraints int unsigned 
    default 0;
  -- number of foreign key constraints found to be violated so far
  declare v_count_violated_constraints int unsigned 
    default 0;
  -- number of violating records found so far
  declare v_count_violations int unsigned 
    default 0;
  -- cursor loop constrol variable
  declare v_done bit default false;
  -- This cursor yields one row per foreign key constraint.
  -- Only foreign keys found in tables specified by the
  -- p_schema_name_pattern and p_table_name_pattern 
  -- are checked.

  declare csr_fk_constraint 
  cursor for
    select   con.table_schema
    ,      con.table_name
    ,      con.constraint_name
    ,      concat(
             'from    `'
          ,   con.table_schema
          ,   '`.`'
          ,   con.table_name
          ,   '` c'
          ,'\n','left join  '
          ,   max(
               concat(
                 '`'
               , concol.referenced_table_schema
               , '`.`'
               , concol.referenced_table_name
               , '`'
               )
             )
          ,   ' p'
          ,'\n','on     '
          ,   group_concat(
               concat(
                 'c.'
               ,  concol.column_name
               ,  '='
               ,  'p.'
               ,  concol.referenced_column_name
               )
               order by concol.ordinal_position
               separator '\nand     '
             )
          ,'\n','where    p.'
          ,   max(concol.referenced_column_name)
          ,   ' is null'
          ,   if (max(col.is_nullable)='YES'
             ,  group_concat(
                 if( col.is_nullable = 'YES' 
                 ,  concat(
                     '\nand     c.'
                   ,  col.column_name
                   ,  ' is not null'
                   )
                 ,  ''
                 )
               )
             ,  ''
             )
          ) as statement_text
    from    information_schema.table_constraints con
    inner join information_schema.key_column_usage concol
    on     con.constraint_schema = concol.constraint_schema
    and     con.constraint_name  = concol.constraint_name
    inner join information_schema.columns      col
    on     concol.table_schema  = col.table_schema
    and     concol.table_name   = col.table_name
    and     concol.column_name  = col.column_name
    where    con.table_schema  like v_schema_name
    and     con.table_name   like v_table_name
    and     con.constraint_type  = 'FOREIGN KEY'
    group by  con.table_schema
    ,      con.table_name
    ,      con.constraint_name
  ;
  declare continue handler for not found 
    set v_done := true
  ;
  
  open csr_fk_constraint
  ;
  fk_loop: loop
    fetch csr_fk_constraint 
    into v_schema_name
    ,   v_table_name
    ,   v_constraint_name
    ,   v_statement_text
    ;
    if v_done then
      leave fk_loop
      ;
    end if
    ;
    set @statement_text := concat(
      'set @count_fk_violations := '
    ,  '(select count(1) ',v_statement_text,')'
    );
    prepare stmt from @statement_text
    ;
    set @count_fk_violations := 0
    ;
    execute stmt
    ;
    deallocate prepare stmt
    ;
    set v_count_constraints := v_count_constraints + 1
    ;
    if @count_fk_violations != 0 then
      set v_count_violated_constraints := v_count_violated_constraints + 1
      ;
      set v_count_violations := v_count_violations + @count_fk_violations
      ;
      select concat(
            @count_fk_violations
          ,  ' violations found for foreign key '
          ,  '`',v_constraint_name,'`'
          ,  ' on table '
          ,  '`',v_table_name,'`'
          ,  ' in schema '
          ,  '`',v_schema_name,'`.'
          ,  '\n'
          ,  'Violating set can be retrieved with the following statement:'
          ,  '\n\n'
          ,  'select   c.*'
          ,  '\n'
          ,  v_statement_text
          ,  ';\n'
          ) as message;
      
    end if;
  end loop;
  select concat(
        'Checked '
      ,  v_count_constraints
      ,  ' foreign keys, found '
      ,  v_count_violated_constraints
      ,  ' violated and a total of '
      ,  v_count_violations
      ,  ' violations.'
      ) as message;
end;
//


Alternativně lze použít od Davida Grudla mini knihovnu MySQL check.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0