Autor Zpráva
okolojdouci
Profil *
Chtěl bych automatizovat zálohování databází na webech.
Existuje způsob, jak z php přikázat databázi, aby vygenerovala dump a uložila jako soubor?
pcmanik
Profil
okolojdouci:
Existuje způsob
Ano existuje.
okolojdouci
Profil *
pcmanik:
Ano existuje.

Super.
Medvídek
Profil
okolojdouci:
Třeba takto: :)
<?php

include "db.php";

/**
 * PHP version of mysqldump tool
 *
 * @author  Honza Odvarko, http://odvarko.cz
 * @copyright Honza Odvarko
 * @license  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU General Public License
 * @version  1.0.1
 */

/*
 * Prints the dump of the MySQL database to specified file descriptor
 *
 * @param resource $fp     Destination stream pointer
 * @param resource $link    The MySQL connection. If null, default
 *               connection assumed.
 * @param mixed  $data_for  Array of tables whose data will be dumped.
 *               TRUE means all tables.
 * @param mixed  $struct_for Array of tables whose structure will be dumped.
 *               TRUE means all tables.
 * @return bool
 */
function fmysqldump($fp, $link=null, $data_for=true, $struct_for=true) {

  list($database) = mysql_fetch_row($link===null ?
    mysql_unbuffered_query('SELECT DATABASE()') :
    mysql_unbuffered_query('SELECT DATABASE()',$link));
  $host_info = $link===null ?
    mysql_get_host_info() :
    mysql_get_host_info($link);
  $q = 'SELECT '.
    '@@character_set_client,'.
    '@@character_set_results,'.
    '@@character_set_connection,'.
    '@@version';
  $conn = mysql_fetch_assoc($link===null ?
    mysql_unbuffered_query($q) :
    mysql_unbuffered_query($q,$link));

  fwrite($fp,
    "/****************************************\n".
    " Dumping database `$database`\n".
    " ---\n".
    " MySQL server version: {$conn['@@version']}\n".
    " Host: $host_info\n".
    ' Date: '.date('r')."\n".
    " ****************************************/\n".
    "\n".
    "/*!40101 SET @old_character_set_client=@@character_set_client */;\n".
    "/*!40101 SET @old_character_set_results=@@character_set_results */;\n".
    "/*!40101 SET @old_character_set_connection=@@character_set_connection */;\n".
    "/*!40101 SET character_set_client={$conn['@@character_set_client']} */;\n".
    "/*!40101 SET character_set_connection={$conn['@@character_set_connection']} */;\n".
    "/*!40101 SET character_set_results={$conn['@@character_set_results']} */;\n".
    "/*!40014 SET @old_unique_checks=@@unique_checks, unique_checks=0 */;\n".
    "/*!40014 SET @old_foreign_key_checks=@@foreign_key_checks, foreign_key_checks=0 */;\n".
    "/*!40103 SET @old_time_zone=@@time_zone, time_zone='+00:00' */;\n".
    "/*!40101 SET @old_sql_mode=@@sql_mode, sql_mode='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;\n".
    "/*!40111 SET @old_sql_notes=@@sql_notes, sql_notes=0 */;\n\n"
  );

  if(($tables = $link===null ?
    mysql_query('SHOW TABLES') :
    mysql_query('SHOW TABLES',$link)) === false) {
    trigger_error('Cannot get list of tables', E_USER_WARNING);
    return false;
  }
  while((list($table)=mysql_fetch_row($tables))!==false) {
    # Table structure
    if($struct_for===true || is_array($struct_for) && array_search($table,$struct_for)!==false) {
      fwrite($fp, "/*\n * Table structure for table `$table`\n */\n\nDROP TABLE IF EXISTS `$table`;\n");

      list(,$struct) = mysql_fetch_row($link===null ?
        mysql_unbuffered_query("SHOW CREATE TABLE `$table`") :
        mysql_unbuffered_query("SHOW CREATE TABLE `$table`",$link));
      if($struct!==false)
        fwrite($fp, "$struct;\n");
      else
        trigger_error("Unable to get structure of table '$table'", E_USER_WARNING);
      fwrite($fp, "\n");
    }

    # Table data
    if($data_for===true || is_array($data_for) && array_search($table,$data_for)!==false) {

      # If you are going to use the mysql_unbuffered_query() here, keep in mind that:
      # 1) all writes to the table will be deferred during the time of reading it
      # 2) it is not possible to use mysql_result() along with unbuffered queries,
      #  wherefore you have to employ some of the mysql_fetch_* functions
      if(($res = $link===null ?
        mysql_query("SELECT * FROM `$table`") :
        mysql_query("SELECT * FROM `$table`",$link)) === false) {
        trigger_error("Cannot get data from table '$table'", E_USER_WARNING);
      } else {
        fwrite($fp, "/*\n * Dumping data for table `$table`\n */\n\n");
        if($rows=mysql_num_rows($res)) {
          $fields = mysql_num_fields($res);
          fwrite($fp, "LOCK TABLES `$table` WRITE;\n");
          for($r=0; $r<$rows; $r++) {
            fwrite($fp, "INSERT INTO `$table` VALUES (");
            for($f=0; $f<$fields; $f++) {
              $cell = mysql_result($res, $r, $f);
              fwrite($fp,
                $cell===null ?
                'NULL' :
                "'".($link===null ?
                   mysql_real_escape_string($cell) :
                   mysql_real_escape_string($cell,$link))."'"
              );
              $f<$fields-1 && fwrite($fp, ', ');
            }
            fwrite($fp, ");\n");
          }
          fwrite($fp, "UNLOCK TABLES;\n");
        }
        fwrite($fp, "\n");
        mysql_free_result($res);
      }
    }
  } # END WHILE

  fwrite($fp,
    "/*!40101 SET character_set_client=@old_character_set_client */;\n".
    "/*!40101 SET character_set_results=@old_character_set_results */;\n".
    "/*!40101 SET character_set_connection=@old_character_set_connection */;\n".
    "/*!40014 SET unique_checks=@old_unique_checks */;\n".
    "/*!40014 SET foreign_key_checks=@old_foreign_key_checks */;\n".
    "/*!40103 SET time_zone=@old_time_zone */;\n".
    "/*!40101 SET sql_mode=@old_sql_mode */;\n".
    "/*!40111 SET sql_notes=@old_sql_notes */;"
  );
  return true;
}

/*
 * Prints or returns the dump of the MySQL database
 *
 * Note: Since DB dumps are often very large, it is advisable not to get data
 *    via return value.
 *
 * @param resource $link    The MySQL connection. If null, default
 *               connection assumed.
 * @param mixed  $data_for  Array of tables whose data will be dumped.
 *               TRUE means all tables.
 * @param mixed  $struct_for Array of tables whose structure will be dumped.
 *               TRUE means all tables.
 * @param bool   $return   Give the result via return value?
 *               (instead of printing it to the output)
 * @return mixed
 */
function mysqldump($link=null, $data_for=true, $struct_for=true, $return=false) {
  if($return) ob_start();

  $fp = fopen('php://output','w');
  fmysqldump($fp, $link, $data_for, $struct_for);
  fclose($fp);

  return $return ? ob_get_flush() : true;
}

print_r(mysqldump());

?>

okolojdouci
Profil *
Medvídek:
Díky, to vypadá dobře. I když mě trochu překvapuje, že pro to nemá mysql svoje vlastní nástroje.
Medvídek
Profil
okolojdouci:
Zkus command line :)

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Odkud se sem odkazuje


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0