Autor Zpráva
breeta
Profil
Zdravím, zkouším rozjet docker přes phpdocker.io s nastavením viz níže. Doker mě běží na IP 192.168.99.100

Když hodím testovací soubor na připojení:

$servername = "192.168.99.100";
$username = "test";
$password = "test";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);

// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
echo "Connected successfully";

Tak se nepřipojí: Connection failed: Connection refused

Nevíte ke může být chyba?

S pozdravem

version: "3.1"
services:

mysql:
image: mysql:8.0
container_name: test-mysql
working_dir: /application
volumes:
- .:/application
environment:
- MYSQL_ROOT_PASSWORD=test
- MYSQL_DATABASE=test
- MYSQL_USER=test
- MYSQL_PASSWORD=test
ports:
- "1027:3306"

webserver:
image: nginx:alpine
container_name: test-webserver
working_dir: /application
volumes:
- .:/application
- ./phpdocker/nginx/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
ports:
- "1025:80"

php-fpm:
build: phpdocker/php-fpm
container_name: test-php-fpm
working_dir: /application
volumes:
- .:/application
- ./phpdocker/php-fpm/php-ini-overrides.ini:/etc/php/7.2/fpm/conf.d/99-overrides.ini
Kajman
Profil
Pokud se chcete připojit k mysql z jiného stroje v rámci lokální sítě, mrkněte v konfiguraci mysql na
dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/server-options.html#option_mysqld_bind-address
breeta
Profil
Kajman:

Nějak na to nemůžu dojít, vyjel sem inspect ...


$ docker inspect test-mysql
[
  {
    "Id": "9967738f93a46be9c657a6f9cff294cf45b97feed87cb4a18bc0a5d5323869a7",
    "Created": "2018-03-19T12:52:40.446098772Z",
    "Path": "docker-entrypoint.sh",
    "Args": [
      "mysqld"
    ],
    "State": {
      "Status": "running",
      "Running": true,
      "Paused": false,
      "Restarting": false,
      "OOMKilled": false,
      "Dead": false,
      "Pid": 16738,
      "ExitCode": 0,
      "Error": "",
      "StartedAt": "2018-03-19T12:52:41.068203197Z",
      "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
    },
    "Image": "sha256:96dd4fed435959a0df283c97076ea08771322bdb02a981c20ee242993ce9de78",
    "ResolvConfPath": "/mnt/sda1/var/lib/docker/containers/9967738f93a46be9c657a6f9cff294cf45b97feed87cb4a18bc0a5d5323869a7/resolv.conf",
    "HostnamePath": "/mnt/sda1/var/lib/docker/containers/9967738f93a46be9c657a6f9cff294cf45b97feed87cb4a18bc0a5d5323869a7/hostname",
    "HostsPath": "/mnt/sda1/var/lib/docker/containers/9967738f93a46be9c657a6f9cff294cf45b97feed87cb4a18bc0a5d5323869a7/hosts",
    "LogPath": "/mnt/sda1/var/lib/docker/containers/9967738f93a46be9c657a6f9cff294cf45b97feed87cb4a18bc0a5d5323869a7/9967738f93a46be9c657a6f9cff294cf45b97feed87cb4a18bc0a5d5323869a7-json.log",
    "Name": "/test-mysql",
    "RestartCount": 0,
    "Driver": "aufs",
    "Platform": "linux",
    "MountLabel": "",
    "ProcessLabel": "",
    "AppArmorProfile": "",
    "ExecIDs": null,
    "HostConfig": {
      "Binds": [
        "12c5f8281551f6b7386bb6658e546ac0688f17c31bc55d3101d740186563a19d:/var/lib/mysql:rw",
        "/c/Users/OEM/test.cz:/application:rw"
      ],
      "ContainerIDFile": "",
      "LogConfig": {
        "Type": "json-file",
        "Config": {}
      },
      "NetworkMode": "testcz_default",
      "PortBindings": {
        "3306/tcp": [
          {
            "HostIp": "",
            "HostPort": "1027"
          }
        ]
      },
      "RestartPolicy": {
        "Name": "",
        "MaximumRetryCount": 0
      },
      "AutoRemove": false,
      "VolumeDriver": "",
      "VolumesFrom": [],
      "CapAdd": null,
      "CapDrop": null,
      "Dns": null,
      "DnsOptions": null,
      "DnsSearch": null,
      "ExtraHosts": null,
      "GroupAdd": null,
      "IpcMode": "shareable",
      "Cgroup": "",
      "Links": null,
      "OomScoreAdj": 0,
      "PidMode": "",
      "Privileged": false,
      "PublishAllPorts": false,
      "ReadonlyRootfs": false,
      "SecurityOpt": null,
      "UTSMode": "",
      "UsernsMode": "",
      "ShmSize": 67108864,
      "Runtime": "runc",
      "ConsoleSize": [
        0,
        0
      ],
      "Isolation": "",
      "CpuShares": 0,
      "Memory": 0,
      "NanoCpus": 0,
      "CgroupParent": "",
      "BlkioWeight": 0,
      "BlkioWeightDevice": null,
      "BlkioDeviceReadBps": null,
      "BlkioDeviceWriteBps": null,
      "BlkioDeviceReadIOps": null,
      "BlkioDeviceWriteIOps": null,
      "CpuPeriod": 0,
      "CpuQuota": 0,
      "CpuRealtimePeriod": 0,
      "CpuRealtimeRuntime": 0,
      "CpusetCpus": "",
      "CpusetMems": "",
      "Devices": null,
      "DeviceCgroupRules": null,
      "DiskQuota": 0,
      "KernelMemory": 0,
      "MemoryReservation": 0,
      "MemorySwap": 0,
      "MemorySwappiness": null,
      "OomKillDisable": false,
      "PidsLimit": 0,
      "Ulimits": null,
      "CpuCount": 0,
      "CpuPercent": 0,
      "IOMaximumIOps": 0,
      "IOMaximumBandwidth": 0
    },
    "GraphDriver": {
      "Data": null,
      "Name": "aufs"
    },
    "Mounts": [
      {
        "Type": "volume",
        "Name": "12c5f8281551f6b7386bb6658e546ac0688f17c31bc55d3101d740186563a19d",
        "Source": "/mnt/sda1/var/lib/docker/volumes/12c5f8281551f6b7386bb6658e546ac0688f17c31bc55d3101d740186563a19d/_data",
        "Destination": "/var/lib/mysql",
        "Driver": "local",
        "Mode": "rw",
        "RW": true,
        "Propagation": ""
      },
      {
        "Type": "bind",
        "Source": "/c/Users/OEM/test.cz",
        "Destination": "/application",
        "Mode": "rw",
        "RW": true,
        "Propagation": "rprivate"
      }
    ],
    "Config": {
      "Hostname": "9967738f93a4",
      "Domainname": "",
      "User": "",
      "AttachStdin": false,
      "AttachStdout": false,
      "AttachStderr": false,
      "ExposedPorts": {
        "3306/tcp": {}
      },
      "Tty": false,
      "OpenStdin": false,
      "StdinOnce": false,
      "Env": [
        "MYSQL_ROOT_PASSWORD=test",
        "MYSQL_PASSWORD=test",
        "MYSQL_USER=test",
        "MYSQL_DATABASE=test",
        "affinity:container==4e98b3c73fcc0d8cfbbfc72cd51d2d1c10790301857962e32bf8539e962c2b4e",
        "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
        "GOSU_VERSION=1.7",
        "MYSQL_MAJOR=8.0",
        "MYSQL_VERSION=8.0.4-rc-1debian9"
      ],
      "Cmd": [
        "mysqld"
      ],
      "ArgsEscaped": true,
      "Image": "mysql:8.0",
      "Volumes": {
        "/application": {},
        "/var/lib/mysql": {}
      },
      "WorkingDir": "/application",
      "Entrypoint": [
        "docker-entrypoint.sh"
      ],
      "OnBuild": null,
      "Labels": {
        "com.docker.compose.config-hash": "04338cbdee25c2b7f877e5f0bcd70f6d6bbeae0965a9957b0d134ae2e923a38b",
        "com.docker.compose.container-number": "1",
        "com.docker.compose.oneoff": "False",
        "com.docker.compose.project": "testcz",
        "com.docker.compose.service": "db",
        "com.docker.compose.version": "1.19.0"
      }
    },
    "NetworkSettings": {
      "Bridge": "",
      "SandboxID": "e26d0cd838124b9afda49f123762794867b5a80581012ec65fbc07db2460c791",
      "HairpinMode": false,
      "LinkLocalIPv6Address": "",
      "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
      "Ports": {
        "3306/tcp": [
          {
            "HostIp": "0.0.0.0",
            "HostPort": "1027"
          }
        ]
      },
      "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/e26d0cd83812",
      "SecondaryIPAddresses": null,
      "SecondaryIPv6Addresses": null,
      "EndpointID": "",
      "Gateway": "",
      "GlobalIPv6Address": "",
      "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
      "IPAddress": "",
      "IPPrefixLen": 0,
      "IPv6Gateway": "",
      "MacAddress": "",
      "Networks": {
        "testcz_default": {
          "IPAMConfig": null,
          "Links": null,
          "Aliases": [
            "9967738f93a4",
            "db"
          ],
          "NetworkID": "f5318e80343243ef770de6b0ecebfcbeb75b596c7a9bbc0c22a4135c6f128e23",
          "EndpointID": "feae679bc88f829331cbc489161976a87775a02e15f90cfb365c60ef83f859ad",
          "Gateway": "172.19.0.1",
          "IPAddress": "172.19.0.5",
          "IPPrefixLen": 16,
          "IPv6Gateway": "",
          "GlobalIPv6Address": "",
          "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
          "MacAddress": "02:42:ac:13:00:05",
          "DriverOpts": null
        }
      }
    }
  }
]


Moderátor juriad: Odmazal jsem několik kopií inspectu.

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0