Autor Zpráva
robbie
Profil
Ahoj,
nezkoušel někdo z vás DropUp formulář z Footeru?
Neexstuje na to tady nějaká třída, našel jsem třídu pouze na DropUp Menu,ale nevím, ajk to předělat na formulář. Děkuji za radu
Tomáš123
Profil
robbie:
našel jsem třídu pouze na DropUp Menu,ale nevím, ajk to předělat na formulář
Nestačilo by nahradiť menu formulárom? Ako vyzerá príkladový kód použitia? Po akej udalosti by sa mal formulár vysunúť? Môžeš si to nakódovať aj sám.
robbie
Profil
T Tomáš123

toto je kod s dropup menu:

jsfiddle.net/PtQAP/69

takže řikáš prohodit jen za formulář, zkusím, pokud mi to nepujde zprovoznit, dal bych to sem. Děkuji
robbie
Profil
Tomáš123:

Tak jsem prohodil ukázkový BOOSTRAP<ul>list za formular a jak sem cekal, nefunguje to. K vytvoření Drropup tlačítka jsem použil kod y Boostrap stránek, sekce components, sekce dropdowns. Kod přikládám, pokud by si s tím někdo věděl rady. Nefungoval mi ani původní ukázkový seznam od nic ve stránce. Dějuji

<!DOCTYPE html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous">

<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" crossorigin="anonymous">

<style>
h2{text-align:center;}

footer{
  position: absolute;
  left: 0px;
  bottom:0px;
  background:grey;
  width:100%;
  height:100px;
  text-align:center;
  }
  
 

</style>
</head>
<body>
<H2>DropUp Form z Footeru</h2><footer >

 
 <div class="dropup">
 <button class="btn btn-default dropdown-toggle" type="button" id="dropdownMenu2" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
  Dropup
  <span class="caret"></span>
 </button>
 <div>
 <!-- <form class="form" actin="send.php"  method="post" >  //tohle bych potřeboval, aby vyjelo z tlačítka

<label for="email">Váš e-mail:</label>
<p>
<input name="email" id="email" type="text">
</p>
<label for="dotaz">Dotaz:</label>
<p>
<textarea name="dotaz" id="dotaz" cols="22" rows="3"></textarea>
</p>
<input type="submit" value="Odeslat"> 

</form>-->
</div>
</div></footer>

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0