Autor Zpráva
Phar
Profil *
Ahoj, mám problém s TinyMCE. potřebuju aby se k obrázku vkládal odkaz s atributem rel=lightbox. Přidal jsem si rel_list do konfigurace tinyMCE, když přidávám odkaz k obrázku tak se mi zobrazí select s Lightbox, ale ve zdrojovém kodu potom ten rel není a obrázek se otevírá v novém okně. Neřešil někdo tenhle problém?
Tady mám zdrojový kod konfigurace:
tinymce.init({
    selector: "textarea.pokus",
    theme: "modern",
    plugins: [
      "advlist autolink moxiemanager link image lists charmap print preview hr anchor pagebreak spellchecker",
      "searchreplace wordcount visualblocks visualchars code fullscreen insertdatetime media nonbreaking",
      "table contextmenu directionality emoticons template textcolor paste textcolor"
    ],
    rel_list: [
      { title: 'Lightbox', value: 'lightbox' }
    ],
    toolbar1: "newdocument fullpage | bold italic underline strikethrough | alignleft aligncenter alignright alignjustify | styleselect formatselect fontselect fontsizeselect",
    toolbar2: "cut copy paste | searchreplace | bullist numlist | outdent indent blockquote | undo redo | insertfile link unlink anchor image media code | inserttime preview | forecolor backcolor",
    toolbar3: "table | hr removeformat | subscript superscript | charmap emoticons | print fullscreen | ltr rtl | spellchecker | visualchars visualblocks nonbreaking template pagebreak restoredraft",
    menubar: true,
    toolbar_items_size: 'small',
    style_formats: [
      { title: 'Bold text', inline: 'b'},
      { title: 'Red text', inline: 'span', styles: { color: '#ff0000' } },
      { title: 'Red header', block: 'h1', styles: { color: '#ff0000' } },
      { title: 'Example 1', inline: 'span', classes: 'example1' },
      { title: 'Example 2', inline: 'span', classes: 'example2' },
      { title: 'Table styles'},
      { title: 'Table row 1', selector: 'tr', classes: 'tablerow1' }
    ],
    templates: [
      { title: 'Test template 1', content: 'Test 1' },
      { title: 'Test template 2', content: 'Test 2' }
    ],
    width: 650,
    height: 500

  });

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Neumíte-li správně určit příčinu chyby, vkládejte odkazy na živé ukázky.
Užíváte-li nějakou cizí knihovnu, ukažte odpovídajícím, kde jste ji vzali.

Užitečné odkazy:

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm: