Autor Zpráva
Kyrian
Profil
Chcel by som vás požiadať o radu, ak sa vám bude chcieť reagovať. Ak áno, tak vopred dakujem, lebo som premázaval page.php a index.php, ale nedarilo sa, lebo vždy som vymazal aj niečo naviac čo som nemal. Neviem, kde všade a čo mám premazávať. Teda ak tam vidím autor, kubrick..., tak približne viem, ale predsa len som začiatočník...

Chcem vymazať volanie na zobrazenie: času a užívateľa-autora", ktoré sa zobrazuje nad príspevkami. V ukážke - March 20th, 2010 Author: admin.

Ak by ste vedeli, ktorú časť kodu vymazať z CSS... tak tu je kod:
index.php
<?php get_header(); ?>
<div class="art-contentLayout">
<div class="art-content">

<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
<div class="art-Post">
  <div class="art-Post-tl"></div>
  <div class="art-Post-tr"></div>
  <div class="art-Post-bl"></div>
  <div class="art-Post-br"></div>
  <div class="art-Post-tc"></div>
  <div class="art-Post-bc"></div>
  <div class="art-Post-cl"></div>
  <div class="art-Post-cr"></div>
  <div class="art-Post-cc"></div>
  <div class="art-Post-body">
<div class="art-Post-inner art-article">
<?php ob_start(); ?>
<h2 class="art-PostHeader">
 <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostHeaderIcon.png" width="32" height="32" alt="" />
<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php printf(__('Permanent Link to %s', 'kubrick'), the_title_attribute('echo=0')); ?>">
<?php the_title(); ?>
</a>
</h2>
<?php $icons = array(); ?>
<?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostDateIcon.png" width="15" height="19" alt="" />
<?php the_time(__('F jS, Y', 'kubrick')) ?>
<?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostAuthorIcon.png" width="18" height="18" alt="" />
<?php _e('Author', 'kubrick'); ?>: <?php the_author_posts_link() ?>
<?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (current_user_can('edit_post', $post->ID)): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostEditIcon.png" width="13" height="13" alt="" />
<?php edit_post_link(__('Edit', 'kubrick'), ''); ?>
<?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (0 != count($icons)): ?>
<div class="art-PostHeaderIcons art-metadata-icons">
<?php echo implode(' | ', $icons); ?>

</div>
<?php endif; ?>
<?php $metadataContent = ob_get_clean(); ?>
<?php if (trim($metadataContent) != ''): ?>
<div class="art-PostMetadataHeader">
<?php echo $metadataContent; ?>

</div>
<?php endif; ?>
<div class="art-PostContent">

     <?php if (is_search()) the_excerpt(); else the_content(__('Read the rest of this entry &raquo;', 'kubrick')); ?>
     <?php if (is_page() or is_single()) wp_link_pages(array('before' => '<p><strong>Pages:</strong> ', 'after' => '</p>', 'next_or_number' => 'number')); ?>
    
</div>
<div class="cleared"></div>
<?php $icons = array(); ?>
<?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostCategoryIcon.png" width="18" height="18" alt="" />
<?php printf(__('Posted in %s', 'kubrick'), get_the_category_list(', ')); ?>
<?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page() && get_the_tags()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostTagIcon.png" width="18" height="18" alt="" />
<?php the_tags(__('Tags:', 'kubrick') . ' ', ', ', ' '); ?>
<?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page() && !is_single()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostCommentsIcon.png" width="18" height="18" alt="" />
<?php comments_popup_link(__('No Comments »', 'kubrick'), __('1 Comment »', 'kubrick'), __('% Comments »', 'kubrick'), '', __('Comments Closed', 'kubrick') ); ?>
<?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (0 != count($icons)): ?>
<div class="art-PostFooterIcons art-metadata-icons">
<?php echo implode(' | ', $icons); ?>

</div>
<?php endif; ?>

</div>

		<div class="cleared"></div>
  </div>
</div>

<?php endwhile; ?>
<?php
$prev_link = get_previous_posts_link(__('Newer Entries &raquo;', 'kubrick'));
$next_link = get_next_posts_link(__('&laquo; Older Entries', 'kubrick'));
?>
<?php if ($prev_link || $next_link): ?>
<div class="art-Post">
  <div class="art-Post-tl"></div>
  <div class="art-Post-tr"></div>
  <div class="art-Post-bl"></div>
  <div class="art-Post-br"></div>
  <div class="art-Post-tc"></div>
  <div class="art-Post-bc"></div>
  <div class="art-Post-cl"></div>
  <div class="art-Post-cr"></div>
  <div class="art-Post-cc"></div>
  <div class="art-Post-body">
<div class="art-Post-inner art-article">

<div class="art-PostContent">

<div class="navigation">
	<div class="alignleft"><?php echo $next_link; ?></div>
	<div class="alignright"><?php echo $prev_link; ?></div>
</div>

</div>
<div class="cleared"></div>


</div>

		<div class="cleared"></div>
  </div>
</div>

<?php endif; ?>
<?php else : ?>
<h2 class="center"><?php _e('Not Found', 'kubrick'); ?></h2>
<p class="center"><?php _e('Sorry, but you are looking for something that isn’t here.', 'kubrick'); ?></p>
<?php if(function_exists('get_search_form')) get_search_form(); ?>
<?php endif; ?>

</div>
<?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar1.php'); ?>
</div>
<div class="cleared"></div>

<?php get_footer(); ?> 

page.php
<div class="pre"><pre><?php get_header(); ?>
<div class="art-contentLayout">
<div class="art-content">

<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
<div class="art-Post">
<div class="art-Post-tl"></div>
<div class="art-Post-tr"></div>
<div class="art-Post-bl"></div>
<div class="art-Post-br"></div>
<div class="art-Post-tc"></div>
<div class="art-Post-bc"></div>
<div class="art-Post-cl"></div>
<div class="art-Post-cr"></div>
<div class="art-Post-cc"></div>
<div class="art-Post-body">
<div class="art-Post-inner art-article">
<?php ob_start(); ?>
<h2 class="art-PostHeader">
<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostHeaderIcon.png" width="32" height="32" alt="" />
<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php printf(__('Permanent Link to %s', 'kubrick'), the_title_attribute('echo=0')); ?>">
<?php the_title(); ?>
</a>
</h2>
<?php $icons = array(); ?>
<?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostDateIcon.png" width="15" height="19" alt="" />
<?php the_time(__('F jS, Y', 'kubrick')) ?>
<?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostAuthorIcon.png" width="18" height="18
Kyrian
Profil
funkcions.php
<?php


$artThemeSettings = array(
'menu.showSubmenus' => true,
'menu.homeCaption' => "Home",
'menu.showHome' => true,
'menu.topItemBegin' => "<span class=\"l\"></span><span class=\"r\"></span><span class=\"t\">",
'menu.topItemEnd' => "</span>"
);

load_theme_textdomain('kubrick');

$themename = "Blue_Light";
$shortname = "artisteer";
$default_footer_content = "<a href='#'>Contact Us</a> | <a href='#'>Terms of Use</a> | <a href='#'>Trademarks</a> | <a href='#'>Privacy Statement</a><br />Copyright &copy; 2009 ".get_bloginfo('name').". All Rights Reserved.";
$options = array (
array( "name" => "HTML",
"desc" => sprintf(__('<strong>XHTML:</strong> You can use these tags: <code>%s</code>', 'kubrick'), 'a, abbr, acronym, em, b, i, strike, strong, span'),
"id" => "art_footer_content",
"std" => $default_footer_content,
"type" => "textarea")
);


function art_update_option($key, $value){
update_option($key, (get_magic_quotes_gpc()) ? stripslashes($value) : $value);
}

function art_add_admin() {global $themename, $shortname, $options;

if ( $_GET['page'] == basename(__FILE__) ) {

if ('save' == $_REQUEST['action'] ) {

foreach ($options as $value) {
if($value['type'] != 'multicheck'){
art_update_option( $value['id'], $_REQUEST[ $value['id'] ] );
}else{
foreach($value['options'] as $mc_key => $mc_value){
$up_opt = $value['id'].'_'.$mc_key;
art_update_option($up_opt, $_REQUEST[$up_opt] );
}
}
}
foreach ($options as $value) {
if($value['type'] != 'multicheck'){
if( isset( $_REQUEST[ $value['id'] ] ) ) { art_update_option( $value['id'], $_REQUEST[ $value['id'] ] ); } else { delete_option( $value['id'] ); }
}else{
foreach($value['options'] as $mc_key => $mc_value){
$up_opt = $value['id'].'_'.$mc_key;
if( isset( $_REQUEST[ $up_opt ] ) ) { art_update_option( $up_opt, $_REQUEST[ $up_opt ] ); } else { delete_option( $up_opt ); }
}
}
}
header("Location: themes.php?page=functions.php&saved=true");
die;
}
}

add_theme_page("Footer", "Footer", 'edit_themes', basename(__FILE__), 'art_admin');

}

function art_admin() {
global $themename, $shortname, $options;
if ( $_REQUEST['saved'] ) echo '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>'.$themename.' settings saved.</strong></p></div>';
?>
<div class="wrap">
<h2>Footer</h2>

<form method="post">

<table class="optiontable" style="width:100%;">

<?php foreach ($options as $value) {

switch ( $value['type'] ) {
case 'text':
option_wrapper_header($value);
?>
<input style="width:100%;" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>" type="<?php echo $value['type']; ?>" value="<?php if ( get_settings( $value['id'] ) != "") { echo get_settings( $value['id'] ); } else { echo $value['std']; } ?>" />
<?php
option_wrapper_footer($value);
break;

case 'select':
option_wrapper_header($value);
?>
<select style="width:70%;" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>">
<?php foreach ($value['options'] as $option) { ?>
<option<?php if ( get_settings( $value['id'] ) == $option) { echo ' selected="selected"'; } elseif ($option == $value['std']) { echo ' selected="selected"'; } ?>><?php echo $option; ?></option>
<?php } ?>
</select>
<?php
option_wrapper_footer($value);
break;

case 'textarea':
$ta_options = $value['options'];
option_wrapper_header($value);
?>
<textarea name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>" style="width:100%;height:100px;"><?php
if( get_settings($value['id']) !== false) {
echo get_settings($value['id']);
}else{
echo $value['std'];
}?></textarea>
<?php
option_wrapper_footer($value);
break;

case "radio":
option_wrapper_header($value);

foreach ($value['options'] as $key=>$option) {
$radio_setting = get_settings($value['id']);
if($radio_setting != ''){
if ($key == get_settings($value['id']) ) {
$checked = "checked=\"checked\"";
} else {
$checked = "";
}
}else{
if($key == $value['std']){
$checked = "checked=\"checked\"";
}else{
$checked = "";
}
}?>
<input type="radio" name="<?php echo $value['id']; ?>" value="<?php echo $key; ?>" <?php echo $checked; ?> /><?php echo $option; ?><br />
<?php
}

option_wrapper_footer($value);
break;

case "checkbox":
option_wrapper_header($value);
if(get_settings($value['id'])){
$checked = "checked=\"checked\"";
}else{
$checked = "";
}
?>
<input type="checkbox" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>" value="true" <?php echo $checked; ?> />
<?php
option_wrapper_footer($value);
break;

case "multicheck":
option_wrapper_header($value);

foreach ($value['options'] as $key=>$option) {
$pn_key = $value['id'] . '_' . $key;
$checkbox_setting = get_settings($pn_key);
if($checkbox_setting != ''){
if (get_settings($pn_key) ) {
$checked = "checked=\"checked\"";
} else {
$checked = "";
}
}else{
if($key == $value['std']){
$checked = "checked=\"checked\"";
}else{
$checked = "";
}
}?>
<input type="checkbox" name="<?php echo $pn_key; ?>" id="<?php echo $pn_key; ?>" value="true" <?php echo $checked; ?> /><label for="<?php echo $pn_key; ?>"><?php echo $option; ?></label><br />
<?php
}

option_wrapper_footer($value);
break;

case "heading":
?>
<tr valign="top">
<td colspan="2" style="text-align: center;">
Alphard
Profil
Pěkný bordel :-)
Zkuste smáznout
<?php the_time(__('F jS, Y', 'kubrick')) ?>

Pomohlo by, kdyby ten odkaz na ukázku fungoval.
Kyrian
Profil
Fajn, vdaka... pomohlo.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0