Autor Zpráva
martinkloubek
Profil *
už hodně dlouho jsemtiny mce neukládal do souboru když přidám odkaz uloží mi to do souboru za odkaz ještě lomítko a% a22 včem je prosím problém
tiny mce konfigurace
<script type="text/javascript" src="jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script type="text/javascript">
tinyMCE.init({
  // General options
  //mode : "textareas",
  //theme : "advanced",
  //language :"cs",
  //editor_deselector : "mceNoEditor",
  //trim_span_elements : false,

   mode : "textareas",
 theme : "advanced",
 relative_urls : false,
 language : "cs",
 safari_warning : false,
 entity_encoding : "raw",
 verify_html : true,
 preformatted : false,
 convert_fonts_to_styles : true,
 plugins : "advhr,emotions,paste,searchreplace,table",
 theme_advanced_toolbar_location : "top",
 theme_advanced_toolbar_align : "left",
 theme_advanced_path_location : "bottom",
 theme_advanced_resizing : true,

  plugins : "iframe,safari,spellchecker,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,imagemanager,filemanager",
  // Theme options
  theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
  theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor",
  theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
  theme_advanced_buttons4 : "iframe,insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,spellchecker,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,blockquote,pagebreak,|,insertfile,insertimage",
  theme_advanced_toolbar_location : "top",
  theme_advanced_toolbar_align : "left",
  theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
  theme_advanced_resizing : true,
  //- extended_valid_elements : "iframe[src|width|height|name|align]",
  // Example content CSS (should be your site CSS)
  content_css : "example_advanced.css",

  // Drop lists for link/image/media/template dialogs
  template_external_list_url : "js/template_list.js",
  external_link_list_url : "js/link_list.js",
  external_image_list_url : "js/image_list.js",
  media_external_list_url : "js/media_list.js",

  // Replace values for the template plugin
  template_replace_values : {
    username : "Some User",
    staffid : "991234"
  }
});
</script>
děkuji za radu

Moderátor Davex: Vkládej prosím kódy mezi značky [pre] a [/pre] (stačí kliknout na ).

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0