Autor Zpráva
veredico
Profil
Dobrý večer,
začal jsem si hrát s php frameworkem Codeigniter, rovnou jsem to chtěl pojmout jako projekt, který bych chtěl dokončit.
Bohužel jsem se zasekl na problému, jak získat data z jednoho ID, které ve view mám.
Popis:
1, Jsem v náhledu samotného příspěvku a data vidím.
2, Data z DB příspěvky vidím a v pořádku načtu.
3, Příspěvek, má ještě v jiné tabulce doplňující informace, něco jako katergorie.
4, ID kategorie vidím a správně.
Potřebuji:
V php view příspěvku na základě ID kategorie vytáhnou ostatní data z kategorie daného ID

Nevím zda jsem to popsal dostatečně, dle mého v controlleru potřebuji udělat join na carriers_id a post ID, ale ani za boha na to nemohu přijít.
Prosím, je zde dobrá duše, která mě naučí a vyřeší můj problém, abych mohl dál pokračovat ve svém vývoji?
Moc děkuji!


view.php
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/html"><?php echo $post['title']; ?></h3>
<div class="row">
  <div class="col-3">
    <?php if (!$post['post_image'] or $post['post_image'] == "noimage.jpg") {
      ?>
      <img
        src="<?php echo site_url() ?>assets/css/no-photo.png"
        class="img-fluid">
    <?php } else { ?>
      <img
        src="<?php echo site_url() ?>assets/images/posts/<?php echo $post['post_image']; ?>"
        class="img-fluid">
    <?php } ?>

  </div>
  <div class="col-9">

    <small>Posted on: <?php echo $post['created_at']; ?></small> <?php echo $post['carriers_id']; ?></strong></small>

    <p><?php echo $post['body']; ?></p>
    <div id="printableArea">
      <table class="table printTable table-hover">
        <tbody>
        <tr>

          <td colspan="2">
            
          </td>
          <td colspan="2" class="storageLogistics">
            <img
              src="<?php echo site_url() ?>assets/css/storageLogistics.jpg"
              class="">
          </td>

        </tr>
        <tr>
<!--          toto funguje-->
          <td><?php echo $post['carriers_id']; ?></td>
<!--          toto jiz ne-->
          <td><?php echo $post['name']; ?></td>
<!--          carriers je nazev db a name nazev colum-->
<!--          --><?php //echo $post['carriers.name']; ?>
          <td>Thornton</td>
          <td>@fat</td>
        </tr>
        <tr>

          <td>Larry</td>
          <td>Larry</td>
          <td>the Bird</td>
          <td>@twitter</td>
        </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
    <hr>
    <a href="<?php echo base_url() ?>posts/edit/<?php echo $post['slug']; ?>" class="btn btn-success float-left"><i class="fa fa-pencil-square-o" aria-hidden="true"></i></a>
    <a href="#" class="btn btn-warning float-left" onclick="printDiv('printableArea')"><i class="fa fa-print float-left" aria-hidden="true"></i></a>
    <?php
    echo form_open('/posts/delete/' . $post['id']);
    ?>
    <button type="submit" onclick="return confirm ('Opravdu mám záznam smazat? Po této akci se data momentálně nedají obnovit!')" class="btn btn-danger float-right" value="Smazat"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></button>
    </form>
  </div>
</div>

controllers
<?php
class Posts extends CI_Controller{
  public function index(){

    $data['title'] = 'Případy';
    $data['posts'] = $this -> Post_model -> get_posts();
//    print_r($data['posts']);


    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/index', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }

  public function view($slug = NULL){
    $data['post'] = $this-> Post_model -> get_posts($slug);
    if (empty($data['post'])){
      show_404();
    }
    $data['title'] = $data['post']['title'];
//    $data = $this->db->get("carriers")->row();
    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/view', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }

  public function create(){
    $data['title'] = 'Vytvořit případ';

    $data['carriers'] = $this->Post_model->get_carriers();

    $this->form_validation->set_rules('title', 'Title', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('body', 'Body ');
    $this->form_validation->set_rules('speditionWarehouse', 'Doprava / Sklad', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('importExport', 'Import / Export', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('country', 'Stát', 'required');
    if ($this->form_validation->run() === FALSE){
      $this->load->view('templates/header');
      $this->load->view('posts/create', $data);
      $this->load->view('templates/footer');
    } else {
      $config['upload_path'] = './assets/images/posts';
      $config['allowed_types'] = 'gif|jpg|jpeg|png';
      $config['max_size'] = '2048 ';
      $config['max_width'] = '1920';
      $config['max_height'] = '1080';

      $this->load->library('upload', $config);

      if (!$this->upload->do_upload()){
        $errors = array('error'=>$this->upload->display_errors());
        $post_image = 'noimage.jpg';
      } else {
        $data = array('upload_data'=>$this->upload->data());
        $post_image = $_FILES['userfile']['name'];
      }

      $this->Post_model->create_post($post_image);
      redirect('posts');
    }
  }

  public function delete($id){
    $this->Post_model->delete_post($id);
    redirect('posts');
  }

  public function edit($slug){
    $data['post'] = $this-> Post_model -> get_posts($slug);
    $data['carrier'] = $this->Post_model->get_carriers();

    if (empty($data['post'])){
      show_404();
    }
    $data['title'] = 'Upravit případ';
    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/edit', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }
  public function update(){
    $this->Post_model->update_post();
    redirect('posts');
  }
}

Model
<?php
class Post_model extends CI_Model{
  public function __construct()
  {
    $this->load->database();
  }


  public function get_posts($slug = FALSE){
    if ($slug === FALSE){
      $this->db->order_by('posts.id', 'DESC');
      $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
      $query = $this->db->get('posts');
      return $query->result_array();
    }
    $query = $this->db->get_where('posts', array('slug' => $slug));
    return $query->row_array();
  }

  public function create_post($post_image){
    $slug = url_title($this->input->post('timeStamp'));

    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'slug' => $slug,
      'body' => $this->input->post('body'),
      'carriers_id' => $this->input->post('carriers_id'),
      'post_image' => $post_image,
      'speditionWarehouse' => $this->input->post('speditionWarehouse'),
      'importExport' => $this->input->post('importExport'),
      'country' => $this->input->post('country'),
      'timeStamp' => $this->input->post('timeStamp'),
      'week' => $this->input->post('week'),
    );
    return $this->db->insert('posts', $data);
  }

  public function delete_post($id){
     $this->db->where('id', $id);
     $this->db->delete('posts');
     return true;
  }
  public function update_post(){
//    echo $this->input->post('id'); die();

    $slug = url_title($this->input->post('title'));

    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'slug' => $slug,
      'body' => $this->input->post('body'),
      'carriers_id' => $this->input->post('carriers_id'),

    );
    $this->db->where('id', $this->input->post('id'));
    return $this->db->update('posts', $data);

  }

  public function get_carriers(){
    $this->db->order_by('name');
    $query = $this->db->get('carriers');
    return $query->result_array();
  }

  public function get_posts_by_carriers($carriers_id){
    $this->db->order_by('posts.id', 'DESC');
    $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
    $query = $this->db->get_where('posts', array('carriers_id' => $carriers_id));
    return $query->result_array();
  }

}

<?php
class post_model extends ci_model{
  public function __construct()
  {
    $this->load->database();
  }


  public function get_posts($slug = false){
    if ($slug === false){
      $this->db->order_by('posts.id', 'desc');
      $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
      $query = $this->db->get('posts');
      return $query->result_array();
    }
    $query = $this->db->get_where('posts', array('slug' => $slug));
    return $query->row_array();
  }

  public function create_post($post_image){
    $slug = url_title($this->input->post('timestamp'));

    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'slug' => $slug,
      'body' => $this->input->post('body'),
      'carriers_id' => $this->input->post('carriers_id'),
      'post_image' => $post_image,
      'speditionwarehouse' => $this->input->post('speditionwarehouse'),
      'importexport' => $this->input->post('importexport'),
      'country' => $this->input->post('country'),
      'timestamp' => $this->input->post('timestamp'),
      'week' => $this->input->post('week'),
    );
    return $this->db->insert('posts', $data);
  }

  public function delete_post($id){
     $this->db->where('id', $id);
     $this->db->delete('posts');
     return true;
  }
  public function update_post(){
//    echo $this->input->post('id'); die();

    $slug = url_title($this->input->post('title'));

    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'slug' => $slug,
      'body' => $this->input->post('body'),
      'carriers_id' => $this->input->post('carriers_id'),

    );
    $this->db->where('id', $this->input->post('id'));
    return $this->db->update('posts', $data);

  }

  public function get_carriers(){
    $this->db->order_by('name');
    $query = $this->db->get('carriers');
    return $query->result_array();
  }

  public function get_posts_by_carriers($carriers_id){
    $this->db->order_by('posts.id', 'desc');
    $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
    $query = $this->db->get_where('posts', array('carriers_id' => $carriers_id));
    return $query->result_array();
  }

}

model
<?php
class post_model extends ci_model{
  public function __construct()
  {
    $this->load->database();
  }


  public function get_posts($slug = false){
    if ($slug === false){
      $this->db->order_by('posts.id', 'desc');
      $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
      $query = $this->db->get('posts');
      return $query->result_array();
    }
    $query = $this->db->get_where('posts', array('slug' => $slug));
    return $query->row_array();
  }

  public function create_post($post_image){
    $slug = url_title($this->input->post('timestamp'));

    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'slug' => $slug,
      'body' => $this->input->post('body'),
      'carriers_id' => $this->input->post('carriers_id'),
      'post_image' => $post_image,
      'speditionwarehouse' => $this->input->post('speditionwarehouse'),
      'importexport' => $this->input->post('importexport'),
      'country' => $this->input->post('country'),
      'timestamp' => $this->input->post('timestamp'),
      'week' => $this->input->post('week'),
    );
    return $this->db->insert('posts', $data);
  }

  public function delete_post($id){
     $this->db->where('id', $id);
     $this->db->delete('posts');
     return true;
  }
  public function update_post(){
//    echo $this->input->post('id'); die();

    $slug = url_title($this->input->post('title'));

    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'slug' => $slug,
      'body' => $this->input->post('body'),
      'carriers_id' => $this->input->post('carriers_id'),

    );
    $this->db->where('id', $this->input->post('id'));
    return $this->db->update('posts', $data);

  }

  public function get_carriers(){
    $this->db->order_by('name');
    $query = $this->db->get('carriers');
    return $query->result_array();
  }

  public function get_posts_by_carriers($carriers_id){
    $this->db->order_by('posts.id', 'desc');
    $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
    $query = $this->db->get_where('posts', array('carriers_id' => $carriers_id));
    return $query->result_array();
  }

}

<?php
class posts extends ci_controller{
  public function index(){

    $data['title'] = 'případy';
    $data['posts'] = $this -> post_model -> get_posts();
//    print_r($data['posts']);


    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/index', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }

  public function view($slug = null){
    $data['post'] = $this-> post_model -> get_posts($slug);
    if (empty($data['post'])){
      show_404();
    }
    $data['title'] = $data['post']['title'];
//    $data = $this->db->get("carriers")->row();
    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/view', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }

  public function create(){
    $data['title'] = 'vytvořit případ';

    $data['carriers'] = $this->post_model->get_carriers();

    $this->form_validation->set_rules('title', 'title', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('body', 'body ');
    $this->form_validation->set_rules('speditionwarehouse', 'doprava / sklad', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('importexport', 'import / export', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('country', 'stát', 'required');
    if ($this->form_validation->run() === false){
      $this->load->view('templates/header');
      $this->load->view('posts/create', $data);
      $this->load->view('templates/footer');
    } else {
      $config['upload_path'] = './assets/images/posts';
      $config['allowed_types'] = 'gif|jpg|jpeg|png';
      $config['max_size'] = '2048 ';
      $config['max_width'] = '1920';
      $config['max_height'] = '1080';

      $this->load->library('upload', $config);

      if (!$this->upload->do_upload()){
        $errors = array('error'=>$this->upload->display_errors());
        $post_image = 'noimage.jpg';
      } else {
        $data = array('upload_data'=>$this->upload->data());
        $post_image = $_files['userfile']['name'];
      }

      $this->post_model->create_post($post_image);
      redirect('posts');
    }
  }

  public function delete($id){
    $this->post_model->delete_post($id);
    redirect('posts');
  }

  public function edit($slug){
    $data['post'] = $this-> post_model -> get_posts($slug);
    $data['carrier'] = $this->post_model->get_carriers();

    if (empty($data['post'])){
      show_404();
    }
    $data['title'] = 'upravit případ';
    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/edit', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }
  public function update(){
    $this->post_model->update_post();
    redirect('posts');
  }
}

model
<?php
class post_model extends ci_model{
  public function __construct()
  {
    $this->load->database();
  }


  public function get_posts($slug = false){
    if ($slug === false){
      $this->db->order_by('posts.id', 'desc');
      $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
      $query = $this->db->get('posts');
      return $query->result_array();
    }
    $query = $this->db->get_where('posts', array('slug' => $slug));
    return $query->row_array();
  }

  public function create_post($post_image){
    $slug = url_title($this->input->post('timestamp'));

    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'slug' => $slug,
      'body' => $this->input->post('body'),
      'carriers_id' => $this->input->post('carriers_id'),
      'post_image' => $post_image,
      'speditionwarehouse' => $this->input->post('speditionwarehouse'),
      'importexport' => $this->input->post('importexport'),
      'country' => $this->input->post('country'),
      'timestamp' => $this->input->post('timestamp'),
      'week' => $this->input->post('week'),
    );
    return $this->db->insert('posts', $data);
  }

  public function delete_post($id){
     $this->db->where('id', $id);
     $this->db->delete('posts');
     return true;
  }
  public function update_post(){
//    echo $this->input->post('id'); die();

    $slug = url_title($this->input->post('title'));

    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'slug' => $slug,
      'body' => $this->input->post('body'),
      'carriers_id' => $this->input->post('carriers_id'),

    );
    $this->db->where('id', $this->input->post('id'));
    return $this->db->update('posts', $data);

  }

  public function get_carriers(){
    $this->db->order_by('name');
    $query = $this->db->get('carriers');
    return $query->result_array();
  }

  public function get_posts_by_carriers($carriers_id){
    $this->db->order_by('posts.id', 'desc');
    $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
    $query = $this->db->get_where('posts', array('carriers_id' => $carriers_id));
    return $query->result_array();
  }

}

controllers
<?php
class posts extends ci_controller{
  public function index(){

    $data['title'] = 'případy';
    $data['posts'] = $this -> post_model -> get_posts();
//    print_r($data['posts']);


    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/index', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }

  public function view($slug = null){
    $data['post'] = $this-> post_model -> get_posts($slug);
    if (empty($data['post'])){
      show_404();
    }
    $data['title'] = $data['post']['title'];
//    $data = $this->db->get("carriers")->row();
    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/view', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }

  public function create(){
    $data['title'] = 'vytvořit případ';

    $data['carriers'] = $this->post_model->get_carriers();

    $this->form_validation->set_rules('title', 'title', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('body', 'body ');
    $this->form_validation->set_rules('speditionwarehouse', 'doprava / sklad', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('importexport', 'import / export', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('country', 'stát', 'required');
    if ($this->form_validation->run() === false){
      $this->load->view('templates/header');
      $this->load->view('posts/create', $data);
      $this->load->view('templates/footer');
    } else {
      $config['upload_path'] = './assets/images/posts';
      $config['allowed_types'] = 'gif|jpg|jpeg|png';
      $config['max_size'] = '2048 ';
      $config['max_width'] = '1920';
      $config['max_height'] = '1080';

      $this->load->library('upload', $config);

      if (!$this->upload->do_upload()){
        $errors = array('error'=>$this->upload->display_errors());
        $post_image = 'noimage.jpg';
      } else {
        $data = array('upload_data'=>$this->upload->data());
        $post_image = $_files['userfile']['name'];
      }

      $this->post_model->create_post($post_image);
      redirect('posts');
    }
  }

  public function delete($id){
    $this->post_model->delete_post($id);
    redirect('posts');
  }

  public function edit($slug){
    $data['post'] = $this-> post_model -> get_posts($slug);
    $data['carrier'] = $this->post_model->get_carriers();

    if (empty($data['post'])){
      show_404();
    }
    $data['title'] = 'upravit případ';
    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/edit', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }
  public function update(){
    $this->post_model->update_post();
    redirect('posts');
  }
}

model
<?php
class post_model extends ci_model{
  public function __construct()
  {
    $this->load->database();
  }


  public function get_posts($slug = false){
    if ($slug === false){
      $this->db->order_by('posts.id', 'desc');
      $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
      $query = $this->db->get('posts');
      return $query->result_array();
    }
    $query = $this->db->get_where('posts', array('slug' => $slug));
    return $query->row_array();
  }

  public function create_post($post_image){
    $slug = url_title($this->input->post('timestamp'));

    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'slug' => $slug,
      'body' => $this->input->post('body'),
      'carriers_id' => $this->input->post('carriers_id'),
      'post_image' => $post_image,
      'speditionwarehouse' => $this->input->post('speditionwarehouse'),
      'importexport' => $this->input->post('importexport'),
      'country' => $this->input->post('country'),
      'timestamp' => $this->input->post('timestamp'),
      'week' => $this->input->post('week'),
    );
    return $this->db->insert('posts', $data);
  }

  public function delete_post($id){
     $this->db->where('id', $id);
     $this->db->delete('posts');
     return true;
  }
  public function update_post(){
//    echo $this->input->post('id'); die();

    $slug = url_title($this->input->post('title'));

    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'slug' => $slug,
      'body' => $this->input->post('body'),
      'carriers_id' => $this->input->post('carriers_id'),

    );
    $this->db->where('id', $this->input->post('id'));
    return $this->db->update('posts', $data);

  }

  public function get_carriers(){
    $this->db->order_by('name');
    $query = $this->db->get('carriers');
    return $query->result_array();
  }

  public function get_posts_by_carriers($carriers_id){
    $this->db->order_by('posts.id', 'desc');
    $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
    $query = $this->db->get_where('posts', array('carriers_id' => $carriers_id));
    return $query->result_array();
  }

}

<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/html"><?php echo $post['title']; ?></h3>
<div class="row">
  <div class="col-3">
    <?php if (!$post['post_image'] or $post['post_image'] == "noimage.jpg") {
      ?>
      <img
        src="<?php echo site_url() ?>assets/css/no-photo.png"
        class="img-fluid">
    <?php } else { ?>
      <img
        src="<?php echo site_url() ?>assets/images/posts/<?php echo $post['post_image']; ?>"
        class="img-fluid">
    <?php } ?>

  </div>
  <div class="col-9">

    <small>posted on: <?php echo $post['created_at']; ?></small> <?php echo $post['carriers_id']; ?></strong></small>

    <p><?php echo $post['body']; ?></p>
    <div id="printablearea">
      <table class="table printtable table-hover">
        <tbody>
        <tr>

          <td colspan="2">
            
          </td>
          <td colspan="2" class="storagelogistics">
            <img
              src="<?php echo site_url() ?>assets/css/storagelogistics.jpg"
              class="">
          </td>

        </tr>
        <tr>
<!--          toto funguje-->
          <td><?php echo $post['carriers_id']; ?></td>
<!--          toto jiz ne-->
          <td><?php echo $post['name']; ?></td>
<!--          carriers je nazev db a name nazev colum-->
<!--          --><?php //echo $post['carriers.name']; ?>
          <td>thornton</td>
          <td>@fat</td>
        </tr>
        <tr>

          <td>larry</td>
          <td>larry</td>
          <td>the bird</td>
          <td>@twitter</td>
        </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
    <hr>
    <a href="<?php echo base_url() ?>posts/edit/<?php echo $post['slug']; ?>" class="btn btn-success float-left"><i class="fa fa-pencil-square-o" aria-hidden="true"></i></a>
    <a href="#" class="btn btn-warning float-left" onclick="printdiv('printablearea')"><i class="fa fa-print float-left" aria-hidden="true"></i></a>
    <?php
    echo form_open('/posts/delete/' . $post['id']);
    ?>
    <button type="submit" onclick="return confirm ('opravdu mám záznam smazat? po této akci se data momentálně nedají obnovit!')" class="btn btn-danger float-right" value="smazat"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></button>
    </form>
  </div>
</div>

controllers
<?php
class posts extends ci_controller{
  public function index(){

    $data['title'] = 'případy';
    $data['posts'] = $this -> post_model -> get_posts();
//    print_r($data['posts']);


    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/index', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }

  public function view($slug = null){
    $data['post'] = $this-> post_model -> get_posts($slug);
    if (empty($data['post'])){
      show_404();
    }
    $data['title'] = $data['post']['title'];
//    $data = $this->db->get("carriers")->row();
    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/view', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }

  public function create(){
    $data['title'] = 'vytvořit případ';

    $data['carriers'] = $this->post_model->get_carriers();

    $this->form_validation->set_rules('title', 'title', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('body', 'body ');
    $this->form_validation->set_rules('speditionwarehouse', 'doprava / sklad', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('importexport', 'import / export', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('country', 'stát', 'required');
    if ($this->form_validation->run() === false){
      $this->load->view('templates/header');
      $this->load->view('posts/create', $data);
      $this->load->view('templates/footer');
    } else {
      $config['upload_path'] = './assets/images/posts';
      $config['allowed_types'] = 'gif|jpg|jpeg|png';
      $config['max_size'] = '2048 ';
      $config['max_width'] = '1920';
      $config['max_height'] = '1080';

      $this->load->library('upload', $config);

      if (!$this->upload->do_upload()){
        $errors = array('error'=>$this->upload->display_errors());
        $post_image = 'noimage.jpg';
      } else {
        $data = array('upload_data'=>$this->upload->data());
        $post_image = $_files['userfile']['name'];
      }

      $this->post_model->create_post($post_image);
      redirect('posts');
    }
  }

  public function delete($id){
    $this->post_model->delete_post($id);
    redirect('posts');
  }

  public function edit($slug){
    $data['post'] = $this-> post_model -> get_posts($slug);
    $data['carrier'] = $this->post_model->get_carriers();

    if (empty($data['post'])){
      show_404();
    }
    $data['title'] = 'upravit případ';
    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/edit', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }
  public function update(){
    $this->post_model->update_post();
    redirect('posts');
  }
}

model
<?php
class post_model extends ci_model{
  public function __construct()
  {
    $this->load->database();
  }


  public function get_posts($slug = false){
    if ($slug === false){
      $this->db->order_by('posts.id', 'desc');
      $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
      $query = $this->db->get('posts');
      return $query->result_array();
    }
    $query = $this->db->get_where('posts', array('slug' => $slug));
    return $query->row_array();
  }

  public function create_post($post_image){
    $slug = url_title($this->input->post('timestamp'));

    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'slug' => $slug,
      'body' => $this->input->post('body'),
      'carriers_id' => $this->input->post('carriers_id'),
      'post_image' => $post_image,
      'speditionwarehouse' => $this->input->post('speditionwarehouse'),
      'importexport' => $this->input->post('importexport'),
      'country' => $this->input->post('country'),
      'timestamp' => $this->input->post('timestamp'),
      'week' => $this->input->post('week'),
    );
    return $this->db->insert('posts', $data);
  }

  public function delete_post($id){
     $this->db->where('id', $id);
     $this->db->delete('posts');
     return true;
  }
  public function update_post(){
//    echo $this->input->post('id'); die();

    $slug = url_title($this->input->post('title'));

    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'slug' => $slug,
      'body' => $this->input->post('body'),
      'carriers_id' => $this->input->post('carriers_id'),

    );
    $this->db->where('id', $this->input->post('id'));
    return $this->db->update('posts', $data);

  }

  public function get_carriers(){
    $this->db->order_by('name');
    $query = $this->db->get('carriers');
    return $query->result_array();
  }

  public function get_posts_by_carriers($carriers_id){
    $this->db->order_by('posts.id', 'desc');
    $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
    $query = $this->db->get_where('posts', array('carriers_id' => $carriers_id));
    return $query->result_array();
  }

}


view.php
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/html"><?php echo $post['title']; ?></h3>
<div class="row">
  <div class="col-3">
    <?php if (!$post['post_image'] or $post['post_image'] == "noimage.jpg") {
      ?>
      <img
        src="<?php echo site_url() ?>assets/css/no-photo.png"
        class="img-fluid">
    <?php } else { ?>
      <img
        src="<?php echo site_url() ?>assets/images/posts/<?php echo $post['post_image']; ?>"
        class="img-fluid">
    <?php } ?>

  </div>
  <div class="col-9">

    <small>posted on: <?php echo $post['created_at']; ?></small> <?php echo $post['carriers_id']; ?></strong></small>

    <p><?php echo $post['body']; ?></p>
    <div id="printablearea">
      <table class="table printtable table-hover">
        <tbody>
        <tr>

          <td colspan="2">
            
          </td>
          <td colspan="2" class="storagelogistics">
            <img
              src="<?php echo site_url() ?>assets/css/storagelogistics.jpg"
              class="">
          </td>

        </tr>
        <tr>
<!--          toto funguje-->
          <td><?php echo $post['carriers_id']; ?></td>
<!--          toto jiz ne-->
          <td><?php echo $post['name']; ?></td>
<!--          carriers je nazev db a name nazev colum-->
<!--          --><?php //echo $post['carriers.name']; ?>
          <td>thornton</td>
          <td>@fat</td>
        </tr>
        <tr>

          <td>larry</td>
          <td>larry</td>
          <td>the bird</td>
          <td>@twitter</td>
        </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
    <hr>
    <a href="<?php echo base_url() ?>posts/edit/<?php echo $post['slug']; ?>" class="btn btn-success float-left"><i class="fa fa-pencil-square-o" aria-hidden="true"></i></a>
    <a href="#" class="btn btn-warning float-left" onclick="printdiv('printablearea')"><i class="fa fa-print float-left" aria-hidden="true"></i></a>
    <?php
    echo form_open('/posts/delete/' . $post['id']);
    ?>
    <button type="submit" onclick="return confirm ('opravdu mám záznam smazat? po této akci se data momentálně nedají obnovit!')" class="btn btn-danger float-right" value="smazat"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></button>
    </form>
  </div>
</div>

controllers
<?php
class posts extends ci_controller{
  public function index(){

    $data['title'] = 'případy';
    $data['posts'] = $this -> post_model -> get_posts();
//    print_r($data['posts']);


    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/index', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }

  public function view($slug = null){
    $data['post'] = $this-> post_model -> get_posts($slug);
    if (empty($data['post'])){
      show_404();
    }
    $data['title'] = $data['post']['title'];
//    $data = $this->db->get("carriers")->row();
    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/view', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }

  public function create(){
    $data['title'] = 'vytvořit případ';

    $data['carriers'] = $this->post_model->get_carriers();

    $this->form_validation->set_rules('title', 'title', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('body', 'body ');
    $this->form_validation->set_rules('speditionwarehouse', 'doprava / sklad', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('importexport', 'import / export', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('country', 'stát', 'required');
    if ($this->form_validation->run() === false){
      $this->load->view('templates/header');
      $this->load->view('posts/create', $data);
      $this->load->view('templates/footer');
    } else {
      $config['upload_path'] = './assets/images/posts';
      $config['allowed_types'] = 'gif|jpg|jpeg|png';
      $config['max_size'] = '2048 ';
      $config['max_width'] = '1920';
      $config['max_height'] = '1080';

      $this->load->library('upload', $config);

      if (!$this->upload->do_upload()){
        $errors = array('error'=>$this->upload->display_errors());
        $post_image = 'noimage.jpg';
      } else {
        $data = array('upload_data'=>$this->upload->data());
        $post_image = $_files['userfile']['name'];
      }

      $this->post_model->create_post($post_image);
      redirect('posts');
    }
  }

  public function delete($id){
    $this->post_model->delete_post($id);
    redirect('posts');
  }

  public function edit($slug){
    $data['post'] = $this-> post_model -> get_posts($slug);
    $data['carrier'] = $this->post_model->get_carriers();

    if (empty($data['post'])){
      show_404();
    }
    $data['title'] = 'upravit případ';
    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/edit', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }
  public function update(){
    $this->post_model->update_post();
    redirect('posts');
  }
}

model
<?php
class post_model extends ci_model{
  public function __construct()
  {
    $this->load->database();
  }


  public function get_posts($slug = false){
    if ($slug === false){
      $this->db->order_by('posts.id', 'desc');
      $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
      $query = $this->db->get('posts');
      return $query->result_array();
    }
    $query = $this->db->get_where('posts', array('slug' => $slug));
    return $query->row_array();
  }

  public function create_post($post_image){
    $slug = url_title($this->input->post('timestamp'));

    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'slug' => $slug,
      'body' => $this->input->post('body'),
      'carriers_id' => $this->input->post('carriers_id'),
      'post_image' => $post_image,
      'speditionwarehouse' => $this->input->post('speditionwarehouse'),
      'importexport' => $this->input->post('importexport'),
      'country' => $this->input->post('country'),
      'timestamp' => $this->input->post('timestamp'),
      'week' => $this->input->post('week'),
    );
    return $this->db->insert('posts', $data);
  }

  public function delete_post($id){
     $this->db->where('id', $id);
     $this->db->delete('posts');
     return true;
  }
  public function update_post(){
//    echo $this->input->post('id'); die();

    $slug = url_title($this->input->post('title'));

    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'slug' => $slug,
      'body' => $this->input->post('body'),
      'carriers_id' => $this->input->post('carriers_id'),

    );
    $this->db->where('id', $this->input->post('id'));
    return $this->db->update('posts', $data);

  }

  public function get_carriers(){
    $this->db->order_by('name');
    $query = $this->db->get('carriers');
    return $query->result_array();
  }

  public function get_posts_by_carriers($carriers_id){
    $this->db->order_by('posts.id', 'desc');
    $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
    $query = $this->db->get_where('posts', array('carriers_id' => $carriers_id));
    return $query->result_array();
  }

}view.php
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/html"><?php echo $post['title']; ?></h3>
<div class="row">
  <div class="col-3">
    <?php if (!$post['post_image'] or $post['post_image'] == "noimage.jpg") {
      ?>
      <img
        src="<?php echo site_url() ?>assets/css/no-photo.png"
        class="img-fluid">
    <?php } else { ?>
      <img
        src="<?php echo site_url() ?>assets/images/posts/<?php echo $post['post_image']; ?>"
        class="img-fluid">
    <?php } ?>

  </div>
  <div class="col-9">

    <small>posted on: <?php echo $post['created_at']; ?></small> <?php echo $post['carriers_id']; ?></strong></small>

    <p><?php echo $post['body']; ?></p>
    <div id="printablearea">
      <table class="table printtable table-hover">
        <tbody>
        <tr>

          <td colspan="2">
            
          </td>
          <td colspan="2" class="storagelogistics">
            <img
              src="<?php echo site_url() ?>assets/css/storagelogistics.jpg"
              class="">
          </td>

        </tr>
        <tr>
<!--          toto funguje-->
          <td><?php echo $post['carriers_id']; ?></td>
<!--          toto jiz ne-->
          <td><?php echo $post['name']; ?></td>
<!--          carriers je nazev db a name nazev colum-->
<!--          --><?php //echo $post['carriers.name']; ?>
          <td>thornton</td>
          <td>@fat</td>
        </tr>
        <tr>

          <td>larry</td>
          <td>larry</td>
          <td>the bird</td>
          <td>@twitter</td>
        </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
    <hr>
    <a href="<?php echo base_url() ?>posts/edit/<?php echo $post['slug']; ?>" class="btn btn-success float-left"><i class="fa fa-pencil-square-o" aria-hidden="true"></i></a>
    <a href="#" class="btn btn-warning float-left" onclick="printdiv('printablearea')"><i class="fa fa-print float-left" aria-hidden="true"></i></a>
    <?php
    echo form_open('/posts/delete/' . $post['id']);
    ?>
    <button type="submit" onclick="return confirm ('opravdu mám záznam smazat? po této akci se data momentálně nedají obnovit!')" class="btn btn-danger float-right" value="smazat"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></button>
    </form>
  </div>
</div>

controllers
<?php
class posts extends ci_controller{
  public function index(){

    $data['title'] = 'případy';
    $data['posts'] = $this -> post_model -> get_posts();
//    print_r($data['posts']);


    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/index', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }

  public function view($slug = null){
    $data['post'] = $this-> post_model -> get_posts($slug);
    if (empty($data['post'])){
      show_404();
    }
    $data['title'] = $data['post']['title'];
//    $data = $this->db->get("carriers")->row();
    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/view', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }

  public function create(){
    $data['title'] = 'vytvořit případ';

    $data['carriers'] = $this->post_model->get_carriers();

    $this->form_validation->set_rules('title', 'title', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('body', 'body ');
    $this->form_validation->set_rules('speditionwarehouse', 'doprava / sklad', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('importexport', 'import / export', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('country', 'stát', 'required');
    if ($this->form_validation->run() === false){
      $this->load->view('templates/header');
      $this->load->view('posts/create', $data);
      $this->load->view('templates/footer');
    } else {
      $config['upload_path'] = './assets/images/posts';
      $config['allowed_types'] = 'gif|jpg|jpeg|png';
      $config['max_size'] = '2048 ';
      $config['max_width'] = '1920';
      $config['max_height'] = '1080';

      $this->load->library('upload', $config);

      if (!$this->upload->do_upload()){
        $errors = array('error'=>$this->upload->display_errors());
        $post_image = 'noimage.jpg';
      } else {
        $data = array('upload_data'=>$this->upload->data());
        $post_image = $_files['userfile']['name'];
      }

      $this->post_model->create_post($post_image);
      redirect('posts');
    }
  }

  public function delete($id){
    $this->post_model->delete_post($id);
    redirect('posts');
  }

  public function edit($slug){
    $data['post'] = $this-> post_model -> get_posts($slug);
    $data['carrier'] = $this->post_model->get_carriers();

    if (empty($data['post'])){
      show_404();
    }
    $data['title'] = 'upravit případ';
    $this->load->view('templates/header');
    $this->load->view('posts/edit', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
  }
  public function update(){
    $this->post_model->update_post();
    redirect('posts');
  }
}

model
<?php
class post_model extends ci_model{
  public function __construct()
  {
    $this->load->database();
  }


  public function get_posts($slug = false){
    if ($slug === false){
      $this->db->order_by('posts.id', 'desc');
      $this->db->join('carriers', 'carriers.id = posts.carriers_id');
      $query = $this->db->get('posts');
      return $query->result_array();
    }
    $query = $this->db->get_where('posts', array('slug' => $slug));
    return $query->row_array();
  }

  public function create_post($post_image){
    $slu
  

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0